Monday, May 7, 2012

BILIK KSSR RPT Matematik Tahun 2.KSSR

UNTUK PANDUANjata-msia150jpg.jpg

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BARU SIRUSA
PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN.

RANCANGAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)
&
STANDARD PRESTASI

MATEMATIK
TAHUN 2
( 2012 )KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)
RANCANGAN TAHUNAN  DAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN DUA

MINGGU
BIDANG/TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk ….
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk ……..
STANDARD PRESTASI

2
1.  NOMBOR  
     BULAT
     HINGGA   
     1000.
1.1  Menama dan
       menentukan nilai
       nombor.

(i)      Menamakan nilai nombor hingga 1000 :

         (a)     Membaca sebarang nombor yang diberi 
                  dalam perkataan.
         (b)     Menyebut sebarang nombor yang diberi 
                   dalam bentuk angka.
         (c)     Memadankan angka dengan namanya 
                  dalam perkataan.

   B1D1E1
   Menamakan nombor bulat
Se     hingga 1000 dan membilang secara     satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus.

21.2  Menulis nombor

(ii)     Menentukan nilai nombor hingga 1000:
    
         (a)    Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang
                  disebut dengan menggunakan objek,
                  gambar, garis nombor dan abakus 4:1.
         (b)     Memadankan kumpulan objek dengan
                  nombor.
         (c)     Menyusun kumpulan objek, kad gambar
                  dan kad angka mengikut tertib menaik    
                  dan tertib menurun.
         (d)     Membandingkan dua nombor dan
                  menyebut sebarang nombor yang terletak
                  di antaranya.   B2D1E1
   Menyatakan kuantiti objek
   sehingga 1000 dengan :

  a)  Menamakan dan menulis
       nombor dalam perkataan 
       atau angka.
  b)  Membilang secara satu-satu,
       dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh
       seratus-seratus.
  c)  Memadan
  d)  Membanding, menyusun atau 
       melengkapkan rangkaian nombor
       secara tertib menaik atau menurun.


3


(i)      Menulis sebarang nombor hingga 1000
         apabila diberi nombor itu dalam perkataan.
(ii)     Menulis dalam perkataan sebarang nombor
         hingga 1000.4


1.3   Melengkapkan   
        sebarang
        rangkaian nombor.

(i)      Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara :
       
         (a)     seratus-seratus
         (b)     sepuluh-sepuluh
         (c)     satu-satu
         (d)     dua-dua
         (e)     lima-lima,
                  tertib menaik dan menurun.
         

4(ii)     Melengkapkan sebarang rangkaian nombor   
         dalam lingkungan 1000 secara :
     
         (a)     seratus-seratus
         (b)     sepuluh-sepuluh
         (c)     satu-satu
         (d)     dua-dua
         (e)     lima-lima,
                  tertib menaik dan menurun.

5


1.4       Menentukan nilai    
            tempat bagi
            sebarang nombor. 

(i)      Menamakan nilai tempat bagi setiap digit  
         dalam sebarang nombor hingga 1000.
(ii)     Menyatakan nilai digit bagi sebarang 
         nombor hingga 1000.
(iii)     Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi   
         sebarang nombor dengan menggunakan   
         abakus 4:1.
(iv)    Mencerakinkan sebarang nombor dalam :

         (a)    sebutan ratus, puluh dan sa
         (b)    bentuk panjang yang menunjukkan nilai  
                 setiap digit.


   B2D2E1
   Menyatakan nilai tempat dan nilai digit
   bagi nombor bulat sehingga 1000.
   B2D2E2
   Mencerakinkan sebarang nombor dalam
   ratus, puluh dan sa.

51.5      Membundarkan   
           sebarang nombor  
           kepada puluh dan
           ratus terdekat.


(i)      Membundarkan sebarang nombor hingga
         1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat.

  B3D2E1
  Membundarkan nombor bulat sehingga
  1000 kepada puluh dan ratus yang
   terdekat.


6

2. TAMBAH    
    DALAM 
    LINGKUNGAN
    1000

2.1      Menambah  
           sebarang dua
           nombor.

(i)      Menambah sebarang dua nombor hingga
         tiga digit tanpa mengumpul semula.
(ii)     Menambah sebarang dua nombor hingga
         tiga digit dengan mengumpul semula dari :
     
         (a)     sa ke puluh.
         (b)     puluh ke ratus
         (c)     sa ke puluh dan puluh ke ratus,
                  hasil tambahnya hingga 1000.


(iii)    Menambah sebarang dua nombor 
         dengan menggunakan abakus 4:1.


  B3D1E1
  Melakukan operasi asas tambah bagi
  sebarang 3 nombor bulat sehingga 3  
  digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.7


2.1      Menambah   
           sebarang tiga  
           nombor.

 (i)     Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga    
         digit tanpa mengumpul semula.

 (ii)    Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga
        digit dengan mengumpul semula dari :

        (a)     sa ke puluh
        (b)     puluh ke ratus
        (c)     sa ke puluh dan puluh ke ratus,
                 hasil tambahnya hingga 1000.

 (iii)   Menambah sebarang tiga nombor dengan   
        menggunakan abakus 4:1.


B6D6E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

8


2.3      Menyelesaikan
           masalah tambah.
 
(i)        Mereka cerita berdasarkan ayat matematik     
           tambah yang diberi.


(ii)       Menyelesaikan masalah harian yang
           melibatkan penambahan dua nombor.


B4D1E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000
B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.
9

3.  TOLAK
     DALAM  
     LINGKUNGAN
     1000

3.1      Menolak sebarang   
           dua nombor.
  
(i)      Menolak sebarang dua nombor hingga
         tiga digit tanpa mengumpul semula.


(ii)     Menolak sebarang dua nombor hingga
         tiga digit dengan mengumpul semula dari:

         (a)     puluh ke sa
         (b)     ratus ke puluh
         (c)     ratus ke puluh dan puluh ke sa.

(iii)    Menolak sebarang dua nombor dengan
         menggunakan abakus 4 :1.


 B3D1E2
 Melakukan operasi asas tolak bagi
 nombor bulat hingga 3 digit.

B6D6E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harianB6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat dan jelas
dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

10


3.2      Menolak berturut- 
           turut dua nombor    
           daripada sebarang
           nombor.

(i)      Menolak berturut-turut dua nombor daripada
         sebarang nombor hingga 1000  tanpa dan
         dengan mengumpul semula.
(ii)     Menolak berturut-turut dua nombor daripada
         sebarang nombor hingga 1000 dengan
         menggunakan abakus 4:1.

11


3.3      Menyelesaikan
           masalah tolak.

(i)      Mereka cerita berdasarkan ayat matematik
         tolak yang diberi.


(ii)     Menyelesaikan masalah harian yang
         melibatkan penolakan dua nombor.B4D1E2
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor

B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi12
4.  DARAB

4.1      Menulis ayat
           matematik bagi
           operasi darab.

(i)      Membina dan menyebut kumpulan sama
         banyak dengan menggunakan :

          (a)    bahan konkrit
          (b)    gambar
          (c)    garis nombor

12(ii)     Menulis ayat matematik tambah berulang :

         (a)     dua-dua
         (b)     lima-lima
         (c)     sepuluh-sepuluh
         (d)     empat-empat
13(iii)     Memperkenalkan simbol darab dan sama
          dengan :

         (a)     Menggunakan dan mempelbagaikan
                  perbendaharaan kata yang relevan
                  dalam konteks darab.
         (b)     Menulis simbolnya.
         (c)     Menggunakan simbol bagi menulis
                  ayat matematik berdasarkan situasi
                  yang diberi.


B1D3E1
Mengenal simbol (x) , (÷) dan (=)


14(iv)         Menulis ayat matematik darab apabila
              diberi kumpulan dua-dua, lima-lima-,
              sepuluh-sepuluh dan empat-empat  
              berbantukan :

              (a)    objek
              (b)    gambar
              (c)    garis nombor
                      yang sama banyak


B3D1E3
Menulis ayat matematik darab dan bahagi  berdasarkan situasi


(v)          Menulis operasi darab yang sama
              jawapannya dengan operasi darab yang
              diberi dengan mengubah susunan nombor
              yang didarabkan.
15


4.2      Melengkapkan   
           ayat  matematik  
           darab.

(i)           Membina sifir dua, lima, 10 dan empat
              dengan berpandukan :

              (a)     objek konkrit
              (b)     gambar
              (c)     garis nombor

(ii)          Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar.

B3D1E4
Melakukan operasi asas darab (sifir dua, lima, sepuluh dan empat) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat)


16(iii)     Melengkapkan ayat matematik darab yang
         melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu
         dan sifar.
17


4.3  Menyatakan secara
       spontan sifir darab.

(i)      Menyatakan secara spontan sifir dua, lima,
         10, empat, satu dan sifar mengikut :

         (a)     tertib menaik
         (b)     rawak
         (c)     salah satu daripada dua nombor yang
                  didarab untuk memberi hasil darab
                  tertentu.

(ii)      Menunjukkan hasil darab dengan
          menggunakan abakus 4;1.


B4D1E3
Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat

B6D6E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti


184.4  Menyelesaikan
       masalah harian yang
       melibatkan  sifir
       darab.

(i)      Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat
         bagi :

         (a)    Mereka cerita berdasarkan ayat
                  matematik darab yang diberi.         (b)     Menyelesaikan masalah harian yang
                  melibatkan pendaraban dua nombor.
B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
19

5. BAHAGI

5.1  Menulis ayat
       matematik  bagi
       operasi bahagi.

(i)        Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua,
           lima-lima, sepuluh-sepuluh dan
           empat- empat dengan menyatakan
           kumpulan yang diperoleh dengan
           menggunakan :

           (a)     objek
           (b)     gambar
           (c)     garis nombor.20

(ii)       Memperkenalkan simbol bagi bahagi dan
           sama dengan :

           (a)    Menggunakan dan mempelbagaikan
                    perbendaharaan kata yang relevan
                    dalam konteks bahagi .

           (b)    Menulis simbolnya.

           (c)     Menggunakan simbol bahagi dan sama  
                    dengan bagi menulis ayat matematik
                    berdasarkan situasi yang diberi.B1D3E1
Mengenal simbol (x) , (÷) dan (=)

20(iii)       Menulis ayat matematik berdasarkan
            aktiviti :

           (a)     pengumpulan
           (b)     pengongsian
           (c)     tolak berturut-turut
           (d)     songsangan operasi darab.


B3D1E3
Menulis ayat matematik darab dan bahagi  berdasarkan situasi

21


5.2  Melengkapkan ayat
       matematik bahagi.

(i)        Melengkapkan ayat matematik yang
           melibatkan pembahagian dengan dua, lima,
           sepuluh dan empat berpandukan :

           (a)    objek konkrit
           (b)    gambar
           (c)    garis nombor.

(ii)       Menentukan nilai bagi pembahagian dengan
           satu.

(iii)      Menentukan  nilai bagi pembahagian
           melibatkan nombor yang dibahagi adalah
           sifar.

(iv)      Melengkapkan ayat matematik bahagi yang
           melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu
           dan sifar.
B3D1E4
Melakukan operasi asas darab (sifir dua, lima, sepuluh dan empat) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat)22


5.3  Menyatakan secara
       spontan yang
       melibatkan
       pembahagian.

(i)        Menyatakan secara spontan pembahagian
           dengan dua, lima, 10, empat, satu dan sifar
           mengikut :

           (a)     tertib menaik
           (b)     rawak
           (c)     salah satu daripada dua nombor yang
                    dibahagi untuk memberi hasil bahagi
                    tertentu dalam pembahagian apabila
                    disoal.

(ii)       Membahagi dengan menggunakan abakus
           4: 1.


B4D1E4
Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat

B6D6E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.


23


Peperiksaan pertengahan tahun
24


5.4  Menyelesaikan
       masalah harian yang
       melibatkan
       pembahagian

(i)       Menggunakan pembahagian dengan dua,
          lima, 10 dan empat bagi :

           (a)     Mereka cerita berdasarkan ayat
                    matematik bahagi yang diberi.           (b)     Menyelesaikan masalah harian yang
                    melibatkan pembehagian dengan dua,
                    lima, 10, empat, satu dan sifar.

B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

25

6.  PECAHAN

6.1   Menamakan  pecahan
        wajar.

(i)      Mengenal pasti pecahan wajar yang
         pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10
         dengan menggunakan bahan konkrit,
         gambar dan lipatan kertas.


(ii)     Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu
         pertiga, satu perempat, satu perlima, satu
         perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu
         persembilan dan satu persepuluh.

(iii)    Menamakan pecahan wajar yang
         pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya
         10.

(iv)    Melorek gambarajah mengikut pecahan yang
         diberi.B2D3E1
Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10

B3D3E1
Melorek dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10
6.2  Menulis pecahan
       wajar.

(i)      Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1
          dan penyebutnya hingga 10 apabila disebut
          dan mengikut lorekan pada gambarajah.24


6.3  Membandingkan nilai
       dua pecahan wajar.

(i)      Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang
         pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10,
         dengan berpandukan lipatan kertas, papan
         pecahan dan gambarajah.


B3D3E2
Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10

B5 D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.
25

7. PERPULUHAN

7.1  Mengenal pasti
       konsep perpuluhan.

(i)      Menukar pecahan persepuluh kepada
         perpuluhan.

(ii)     Menyebut sifar perpuluhan satu
         hingga sifar perpuluhan sembilan dengan
         betul.

(iii)     Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga
          0.9 pada garis nombor.

(iv)    Melorek gambarajah mengikut perpuluhan
         yang diberi.


B2D4E1
Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9B3D4E1
Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan.
7.2  Menulis perpuluhan.

(i)      Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar
         perpuluhan sembilan apabila disebut, 
         mengikut lorekan pada gambarajah dan pada
         garis nombor.
26


7.3  Membandingkan
       nilai perpuluhan.

(i)      Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu
         hingga sifar perpuluhan sembilan, dengan
         berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan
         gambarajah.


B3D4E2
Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan

B5 D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.

27

8.  WANG   
     HINGGA   
     RM100

8.1  Mengenal dan
       menyebut  nilai mata
       wang Malaysia

(i)      Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan
         RM100.

(ii)     Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan
         abakus 4:1.

(ii)     Menyatakan gabungan beberapa keping
         wang yang memberikan jumlah nilai yang
         tertentu hingga RM100.

B1D4E1
Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100B2D5E1
Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100


28
8.2  Menambah nilai
       wang.(i)      Menambah dua nilai wang yang melibatkan :

         (a)     ringgit
         (b)     sen
         (c)     ringgit dan sen,
                  dan jumlahnya tidak melebihi RM100.

(ii)     Menambah tiga nilai wang yang melibatkan :

         (a)     ringgit
         (b)     sen
         (c)     ringgit dan sen
                  dan jumlahnya tidak melebihi RM100.
B3D1E5
Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100


29


8.2  Menolak nilai wang .

(i)      Menolak dua nilai wang yang melibatkan :

         (a)     ringgit
         (b)     sen
         (c)     ringgit dan sen

(ii)     Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada
         sebarang nilai wang hingga RM100 yang
         melibatkan :

         (a)     ringgit
         (b)     sen
         (c)     ringgit dan sen


B3D1E6
Menolak nilai wang sehingga RM100

30


8.4    Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak.

(i)      Mereka cerita berdasarkan ayat matematik
         tambah dan tolak yang melibatkan wang.


(ii)     Menyelesaikan masalah harian yang
         melibatkan operasi tambah dan tolak berkaitan
         dengan wang.


B4D1E5
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang.

B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategiB6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komunit31

9.  MASA DAN  
     WAKTU

9.1  Menyatakan waktu 
       dalam jam dan minit.

(i)      Mengenal tanda senggatan minit pada muka
         jam.

(ii)     Mengenal tanda senggatan dan angka yang
         menandakan gandaan lima minit pada muka
         jam.

(iii)    Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam
         dan gandaan lima minit.

(iv)    Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima
         minit  daripada perkataan kepada bentuk
         angka dan sebaliknya.

(v)     Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan
         lima minit dalam bentuk angka.
(vi)    Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu
         dalam jam dan minit.


B2D6E1
Menyatakan tanda senggatan
a)  minit dan jamB3D5E1
Merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit


31


9.2  Menyatakan
       perkaitan
       dalam waktu.

(i)      Menyatakan perkaitan :

         (a)     hari dengan jam
         (b)     jam dengan minit.B3D5E2
Menghubungkait waktu: hari dengan jam dan jam dengan minit

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti.32

10. PANJANG

10.1  Mengenal unit sentimeter
         dan meter.

(i)      Mengenal unit sentimeter dan meter dengan
         memerhatikan senggatan pada pembaris dan
         pita ukur.

(ii)     Mengenal ukuran panjang dalam :

         (a)    unit cm,
         (b)    unit m.
(iii)     Menulis ukuran panjang yang diberi dalam :

         (a)    sentimeter dengan menggunakan simbol
                  cm,
         (b)    meter dengan menggunakan simbol m


B1D2E1
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol

B2D6E1
Menyatakan tanda senggatan
a) sentimeter dan meter


33


10.2  Mengukur dalam unit   sentimeter dan meter.

(i)      Mengukur dan menandakan jarak yang
         ditentukan dalam unit :

         (a)    sentimeter
         (b)    meter

(ii)     Mengukur dan merekodkan ukuran panjang
         objek dalam unit :

         (a)    sentimeter
         (b)    meter

(iii)     Melukis garis lurus mengikut ukuran yang
          diberi dalam unit :

         (a)     sentimeter
         (b)     meter
B3D5E3
Merekod, mengukur dan menganggar dalam unit piawai:
a)  sentimeter dan meterB5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

33


10.3    Menganggarkan   
           dalam unit  
           sentimeter dan   
           meter.


(i)     Menganggar panjang suatu objek dalam     
        unit sentimeter dan unit meter dan bandingkan
        anggaran dengan ukuran sebenar.


B3D2E2
Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai sentimeter dan meter

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti36

11. JISIM

11.1    Mengenal unit
           gram dan
           kilogram.

(i)      Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan
         memerhatikan senggatan pada alat   
         penimbang.

(ii)     Mengenal jisim dalam :

         (a)   unit g
         (b)   unit kg.

(iii)     Menulis jisim yang yang diberi dalam :

         (a)     gram dengan menggunakan simbol g,
         (b)     kilogram dengan menggunakan simbol kg
B1D2E1
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol


36


11.2    Menimbang dalam  
           unit  gram dan
           kilogram.

(i)      Menimbang dan merekodkan objek yang
          jisimnya dalam :

         (a)     gram
         (b)     kilogram


B2D6E1
Menyatakan tanda senggatan
a)  gram dan kilogram37


11.3     Menganggar  
            dalam  unit gram  
            dan kilogram.

(i)     Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit
        gram dan kilogram dan bandingkan anggaran
        dengan timbangan sebenar.


B3D5E3
Merekod , mengukur dan menganggar dalam unit piawai:
a)  gram dan kilogram

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

38

12.  ISIPADU
       CECAIR

12.1     Mengenal unit    
            mililiter  
            dan liter.

(i)    Mengenal unit mililiter dan unit liter dengan
        memerhatikan senggatan pada silinder
        penyukat.


(ii)     Mengenal isipadu cecair dalam :

         (a)     unit mℓ ,
         (b)     unit ℓ

(iii)    Menulis isipadu cecair yang diberi dalam :

         (a)     mililiter dengan menggunakan mℓ
         (b)     liter dengan menggunakan simbol ℓ


B1D2E1
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol


B2D6E1
Menyatakan tanda senggatan
a)  liter dan mililiter

39


12.2    Menyukat dalam  
           unit  mililiter dan   
           liter.

(i)      Menyukat, menanda dan merekodkan isipadu
         cecair yang ditentukan dalam :

         (a)     mililiter
         (b)     liter


B3D5E3
Merekod, mengukur dan menganggar dalam unit piawai:
a)  liter dan mililiter


39


12.3    Menganggar   
           dalam unit
           mililiter dan liter.

(i)      Menganggar isipadu cecair dalam unit
         mililiter dan liter dan bandingkan dengan
         sukatan sebenar.


B3D2E2
Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai sentimeter dan meter

B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti


40

13. RUANG

13.1    Mengenal pasti    
           bentuk  tiga
           dimensi.

(i)      Mengenal pasti bentuk tiga dimensi
         berdasarkan huraian.
(ii)     Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga
         dimensi.
B1D5E1
Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D

B2D7E1
Menyatakan bentuk-bentuk 3D dan 2D berdasarkan ciri-ciri yang diberi.
Bentuk 3D :  kubus, kuboid, pyramid tapak segiempat sama, silinder dan kon
41


13.2     Mengenal pasti    
            bentangan bentuk   
            tiga dimensi.

(i)      Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk
         tiga dimensi :

          kubus,
          kuboid,
          piramid tapak segiempat sama,
          silinder
          kon

B3D6E1
Mengenalpasti pelbagai bentangan bentuk 3D:
Kubus, kuboid, pyramid tapak segi empat sama, silinder dan kon

B6D1E1
Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina

B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian.42


13.2     Mengenal pasti   
            bentuk  dua
            dimensi.

(i)      Mengenal pasti bentuk dua dimensi
         berdasarkan huraian.

(ii)     Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi:

          segiempat sama
          segiempat tepat,
          segitiga
          bulatan 


B2D7E1
Menyatakan bentuk-bentuk 3D dan 2D berdasarkan ciri-ciri yang diberi.
Bentuk 2D:  segiempat sama, segiempat tepat, segi tiga dan bulatan


B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategiB6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

B6D1E3
Menggunakan logic matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti2 comments:

  1. sebelum post tu sila tgok dulu kotak tu..dh terlebih..dh kluar tu..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tak de masalah punya pasal kotak tu. Korang set paper dari potrait tukar kepada lanscape, ok....

      Delete

PANDANGAN ANDA...

LinkWithin